کتاب تربیت بدون فریاد اثر هال ادوارد رانکل
کتاب تربیت بدون فریاد اثر هال ادوارد رانکل مقدمه
کتاب تربیت بدون فریاد اثر هال ادوارد رانکل
کتاب تربیت بدون فریاد اثر هال ادوارد رانکل مقدمه

کتاب تربیت بدون فریاد اثر هال ادوارد رانکلDKP - 326829


33,000 تومان

«تربیت بدون فریاد» نوشته هال ادوارد رانکل، روانشناس آمریکایی است.

نویسنده در آغاز کتاب درباره ساختار و هدف این کتاب نوشته است:

هدف من از نوشتن این کتاب ساده است: آرام کردن دنیا؛ هر بار یک ارتباط.